be there,
where the future is

nasze usługi

o nas

KIM JESTEŚMY?


Na rynku e-commerce mamy ponad 10 lat doświadczenia. Dla naszych Klientów wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, a głównym celem jest najwyższa jakość i zadowolenie. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, starając się dopasować odpowiednią ofertę do potrzeb, a także możliwości finansowych. Jeśli więc szukasz partnera, który zadba o Twój biznes w sieci, zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

DLACZEGO WARTO BYĆ ONLINE

Zachowania zakupowe w Internecie


 • Zakupy online
  48%
 • 48
 • Zakupy w polskich e-sklepach
  47%
 • 47
 • Zakupy w zagranicznych e-sklepach
  10%
 • 10

Czynniki motywujące do robienia zakupów online


 • Dostępność całą dobę
  84%
 • 84
 • Brak konieczności jechania do sklepu
  79%
 • 79
 • Ceny atrakcyjniejsze niż w sklepach tradycyjnych
  75%
 • 75

WSPÓŁPRACA

Allegro
Ateneo.pl
DPD
Go global
Poczta Polska
Rsgrup

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/09/2017 28.09.2017 r.

Dwsport Dariusz Wiśniowski zaprasza do złożenia oferty na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski.

W związku z ubieganiem się przez firmę DWSport o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zamawiający
Nazwa: DWSport Dariusz Wiśniowski
Adres: ul. Stefana Rogozińskiego, nr 5, lok. 28, 37-700, poczta Przemyśl
Dane rejestrowe Numer NIP: 7952270035 Numer REGON: 180306794
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
Dariusz Wiśniowski tel. kom: +48 696 182 332


Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Zapytanie ofertowe: .doc

WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1 Z DNIA 21.11.2017

Przedsiębiorstwo DWSPORT Dariusz Wiśniowski przygotowujące się do realizacji projektu pn.” Wykorzystanie proinnowacyjnej usługi IOB w przedsiębiorstwie Dwsport Dariusz Wiśniowski” zaprasza do składania ofert.

Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi proinnowacyjnej tj. usługi doradczej w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Usługa realizowana będzie w ramach projektu, który współfinansowany będzie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – objętych konkursem nr 1/2017.

Zamawiający
DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski - właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl
Zwany dalej Zamawiającym


Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty: .pdf .doc
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf ogłoszony dnia 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.01.2018 r.

Dwsport Dariusz Wiśniowski zaprasza do złożenia oferty na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski

W związku z ubieganiem się przez firmę DWSport o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zamawiający
Nazwa: DWSport Dariusz Wiśniowski
Adres: ul. Stefana Rogozińskiego, nr 5 lok. 28, 37-700, poczta Przemyśl
Dane rejestrowe Numer NIP: 7952270035 Numer REGON: 180306794
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
Dariusz Wiśniowski tel. kom: +48 696 182 332

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Zapytanie ofertowe: .doc
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 17.04.2018 r.

Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi proinnowacyjnej tj. usługi doradczej w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Usługa realizowana będzie w ramach projektu, który współfinansowany będzie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Zamawiający
DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski - właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 - wzór oferty: .pdf .doc
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia : .pdf .doc


Treść ogłoszenia uległa zmianie w §8 zapytania: Miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferty należy składać pod adresem: ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Od 17.04.2018r. do 27.04.2018r. do godz. 15:00.
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany powyżej.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a) Nazwą i adresem Zamawiającego : Dwsport Dariusz Wiśniowski ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
b) Nazwą i adresem Wykonawcy
c) Adnotacją „ Nie otwierać do 27.04.2018r. do godziny 15.30.”

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2018r. o godz. 15.30.
Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert powinny stawić się siedzibie przedsiębiorstwa nie później niż na 15 minut przed otwarciem.

Zapytanie ofertowe do dnia 27.04.2018 r. .pdf

WYNIK POSTĘPOWANIA
W zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 17.04.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.Zapytanie ofertowe numer 1 z dnia 08.05.2018 r.

1. Zamawiający:

DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski - właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl


2. Postępowanie:

2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
2.2. Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2.3. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2018 r.


Dokumenty:

Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: .pdf .doc
Załącznik nr 2 - Wzór Umowy warunkowej: .pdf .doc

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Dwsport Dariusz Wiśniowski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) w celach marketingowych obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Dwsport Dariusz Wiśniowski.